ConSolar


חותיפל יתיישעת םויצרוסנוק - "רלוסנוק"
תזכורמ שמש תיגרנא לש תויגולונכט
תוליעפ תונש 5 םוכיס

"רלוסנוק" תינכת תלהנימ שאר - למרכ ןועדג
ישארה ןעדמה תכשל - ט"נגמ תינכת תלהנימ
רחסמהו היישעתה דרשמ

,רקחמ תודסומ השולשו תוישעת עברא ובו ילארשי יתיישעת םויצרוסנוק ,מ"עב רלוסנוק"
.1995 ילויב םקוה
םינש שמח ךשמב תזכורמ שמש תיגרנא לוצינל תוירנג תויגולונכט לש חותיפב קסע םויצרוסנוקה
היישעתה דרשמב ישארה ןעדמה תכשל לש ט"נגמ תינכת וב הכמת ,הפוקתה לכ ךשמב .יצחו
ןמצייו ןוכמב הנושארל ןלוכ ולחתוה ,"רלוסנוק" קסע ןהבש חותיפה תוינכת עברא .רחסמהו
ןוכמ" .(תוימואלה תויתשתה דרשמ - םויה) תיתשתהו היגרנאה דרשמ י"ע ,ונמזב ,וכמתנו עדמל
."רלוסנוק"ב םיפתושהמ דחא וניה "ןמצייו

  
דעוימה ,""Beam-Down Reflective Tower לש ידוחיי ןויער חותיפ איה תוינכתהמ תחא
סויזלצ תולעמ 1,300 לש הרוטרפמטב - םח ריוא ןהבש תולודג תוירלוס חוכ-תונחתב םושייל
תישענ הרומאה הענהה .למשח רוצייל תולבוקמ זג תוניברוט עינמ - תורפסומטא 20 לש ץחלבו
רשאכ .ןימז אוהש הדימב ,יעבט זג תפסותב "בלושמ לגעמ"ב חוכ-תנחת תועצמאב וא ,רישי ןפואב
הרוטרפמטב "הזאפ יוניש"ב היגרנא ןוסחא בלשל דיתעב היהי ןתינ ,ןימז קלד ןיא הנחתה רתאב
לש קפסהב יוסינ ןקתמב התע םיעצובמ ,וז היגולונכט םיגציימה ,םייפוס םימח םייוסינ .ההובג
םה הלא םייוסינל םיפתושה ."ןמצייו ןוכמב שמשה לדגמ"ל דומצה ,ימרת טאווליק 500
תשולש םע הלועפ הפתיש "גניאוב" תרבח ."ןמצייו ןוכמ"ו תוישעת"םתור" ,תוישעת "תמרוא"
הלועפ ףותיש לש ,תדרפנ תרגסמב ,תאזו .וז היגולונכט םושייל תוכרעיהב - םירכזנה םיפוגה
.תירבה תוצראל לארשי ןיב יגולונכט חותיפב
1.
טאווליק 100 -ל תחתמ ,םינטק םיירלוס םינקתמ חותיפב רקיעב הקסע הינשה תינכתה
םינקתמ לע תססובמ וז היגולונכט .למשחה תשרמ םיקחורמ םירתאב םימושייל םידעוימה
.%20 לעמ לש תוליצנ הגשוה טאווליק 4 לש קפסהב יוסינ ןקתמב .םיזכרמ םייאטלוו-וטופ
ןוכמ"ו ביבא-לת תטיסרבינוא ,תיריוואה היישעתה לש מ"למ לעפמ :םניה הז טקיורפב םיפתושה
.וקווישבו רצומה רופישב םויכ תקסוע מ"למ ."ןמצייו
2.
יתש לע םיססובמה םינטק םיירלוס-ומרת םינקתמ חותיפב תלפטמ תישילשה תינכתה
םימושייל תדעוימ היגולונכטה .זג תניברוט םע בולישב ,תזכרמ תחלצו "ירלוס לדגמ" :תופולח
ןקתמ לש סופיט-בא לש יוסינ ךרעיי .קלד לש יוביגבו טאווליק 75 דע לש םיקפסהב תשר-יקחורמ
ןוכמ"ו תוישעת "םתור" ,תוישעת "גידא" םה וז תינכתב םיפתושה .2002 תנש תליחתב הזכ
."ןמצייו
3.
היגרנא תרבעה ,תרושקת יכרוצל שמש-יבואש םירזייל חותיפב תדקמתמ תיעיברה תינכתה
הכומנ תולעב - םרוצייל אוה ןושארה ןנכותמה םושייה .םייתיישעת םיימיכ-וטופ םישומישו
רבכמ הז תקוושמ הז חותיפב תברועמה היישעתה .םייאופר םישומישל םירמוח לש - רתוי
םה וז תינכתב םיפתושה .םיפסונ םירצומ חתפל תניינועמו ימואלניבה קושל הלאכ םירצומ
.בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינואו תוישעת "םתור"
4.
אוה ,םלוא .2000 תנש ףוסב ט"נגמ תינכת יפנכ תחת ותוליעפ תא םייס "רלוסנוק" םויצרוסנוק
םייוסינ ךורעל ,וגשוהש תויגולונכטה תא רפשל םבורב םיכישממ םיפתושהו םייק ןיידע
.קווישה ידעי תא םדקלו םינקתמב

ConSolar Home Page
Comments to: Aaron Shohet
conram@consortia.org.il
Tel: +972-3-6703088
Fax: +972-3-6703036